Pasta Salad

Serves 8-10:

Feta Cheese, Tomato & Basil Pesto – £15.00

Pesto Only – £8.00

Pasta Only – £7.00